Disclaimer & AVG (GDPR)

Algemeen

Op toegang tot en gebruik van de website van RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl) zijn de volgende voorwaarden, alsmede het Nederlandse en Europese recht van toepassing.

Copyright

Alle publicaties van RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl) zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, software en overig gepubliceerd materiaal op deze website zijn daarom eigendom van RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl), Co-Media Management en de directe eigenaar. Het is de bezoeker van de website toegestaan om de website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de website mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of website, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen naar andere websites.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden. Derhalve wordt er geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl) kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de bezoeken of gebruik van deze website of aan de website gekoppelde websites. Zonder voorafgaande kennisgeving behoudt RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl), Co-Media Management en de eigenaar zich het recht voor om eventuele wijzigingen en correcties aan te brengen op de website op die wijze en op dat moment welke door RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl), Co-Media Management en de eigenaar geschikt worden geacht.

Aansprakelijkheid

Hoewel RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl) grote zorg besteedt aan de opmaak en inhoud van de website, kan het onverhoopt voorkomen dat de gebruiker onjuistheden op de website aantreft. RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl) en de eigenaar aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar ander websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet dat RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl), Co-Media Management en de eigenaar is verbonden aan deze andere websites of de eigenaren hiervan. RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl), Co-Media Management en de eigenaar streeft ernaar dat verwezen wordt naar voor de gebruiker interessante websites en is daarbij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud op de betreffende websites.

Privacy voorwaarden

De enige informatie die tijdens het bezoeken van de website wordt verzameld en opgeslagen, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die zijn bezocht en de datum en tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en de verdere ontwikkeling van de website te bevorderen. Het gebruik van de website leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Zodra de gebruiker contact opneemt met RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl), zijn RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl) en de eigenaar gerechtigd om informatie, zoals naam, adres, e-mailadres, type verzoek en andere gerelateerde informatie op te slaan. Dergelijke informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruiker te kunnen beantwoorden.

Cookie verklaring

In correcte naleving van de wetgeving rond het gebruik van ‘cookies’ garandeert de maker van de website van RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl) en de eigenaar dat de website geen gebruikmaakt van software en/of programma’s die ‘cookies’ op uw computer plaatsen.

AVG (GDPR)

In verband met de nieuwe privacywetgeving AVG (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 moet worden nageleefd, zal de eigenaar van RecreatieTeam Vlagheide (DagjeGPS.nl) na uw verzoek de door hem gepubliceerde foto’s zo snel mogelijk van onze online media verwijderen. De eigenaar van RecreatieTeam Vlagheide heeft getracht om alle rechthebbenden te achterhalen. Mocht u desondanks als rechthebbende niet zijn aangeschreven of niet eerder toestemming hebben gegeven voor publicatie, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit aan de eigenaar van RecreatieTeam Vlagheide kenbaar te maken.

Correspondentieadres

Mocht de bezoeker van deze website onverhoopt onjuistheden constateren, dan staat het hem of haar vrij hierover te corresponderen via het onderstaand adres:

Co-Media Management
Plein 1944 no. 26
5481 AR   SCHIJNDEL (MEIERIJSTAD)

Telefoon: 0877-848408
E-mail: info@dagjegps.nl of info@co-media.nl

Alleen goed onderbouwde reacties die voorzien zijn van de volledige contactgegevens van de afzender worden in behandeling genomen en ontvangen een serieuze reactie.

Vriendelijk groetend,
DagjeGPS.nl – RecreatieTeam Vlagheide
Co-Media Management

© Co-Media Management, Meierijstad